Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

 • Za účelem splnění svých povinností vyplývajících společnosti Bourdon a.s. (dále jen Společnosti) ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, si Vás tato, jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje, dovoluje informovat o podrobnostech jejich zpracování a Vašich právech souvisejících s jejich zpracováním. Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje pouze za účelem realizace objednávek, uzavírání a plnění smluv týkajících se nabízených a poskytovaných služeb, obchodu a prodeje.
 • Ve výše uvedených případech je společnost Bourdon a.s. v souladu
  s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, tedy zejména jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (např. zákon o účetnictví) nebo jsou potřebné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnující základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
 • Osobní údaje zpracovává naše společnost jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo jinými prostředky.
  Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně.
  Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu se společností Bourdon a.s., popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.
 • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Bourdon a.s. dále dovoluje upozornit na Vaše práva souvisejícími se zpracováním, a sice:
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu osobních údajů; 
  • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke
   zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem;
  • právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich
   vzniku v důsledku zpracování osobních údajů;

Jak informace chráníme

 • Pro zvýšení bezpečnosti Vašich osobních údajů jsme přijali potřebná administrativní, technická i fyzická bezpečnostní opatření, která přispívají k ochraně zadaných osobních údajů. K osobním údajům mají například přístup výhradně oprávnění zaměstnanci, a to výlučně jen pro potřeby nutně související s provozem našich služeb.